หน้าหลัก

Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ผู้จัดทำเว็บไซต์

Text Box: Text Box: หน้าหลัก
Right Arrow: หน้าถัดไป
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization Development

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานและผลงานทางวิชาการ

ของผู้จัดทำเว็บไซต์

 

ชื่อ  นายวิชิต   สกุล  แสงสว่าง        ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

3. ประวัติการศึกษา  (เรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ำสุด  คือ  เอก  โท  ตรี)

ที่

ปีที่สำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

1

2554

ศษ.ด.  การจัดการการศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2

2544

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

         ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

2538

ศศ.บ.  ศิลปกรรม

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

4.  ประสบการณ์การทำงาน 

ที่

ปีที่ทำงาน

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕

อาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม

คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๖๐

เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

5.  ผลงานทางวิชาการ

5.1  หนังสือ/ตำรา

ตำรา

วิชิต แสงสว่าง.ตำราเรียนวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (๒๕๕๗).

เอกสารประกอบการสอน

วิชิต แสงสว่าง.เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,๒๕๕๘.

วิชิต แสงสว่าง. เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูสอนคอมพิวเตอร์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๖.

วิชิต แสงสว่าง. เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๓.

วิชิต แสงสว่าง. บทเรียนออนไลน์(E-learning) วิชาจริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูสอนคอมพิวเตอร์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๕.

วิชิต แสงสว่าง. บทเรียนออนไลน์(E-learning) วิชาการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๕.

วิชิต แสงสว่าง. บทเรียนออนไลน์(E-learning) วิชา ECE 401 การออกแบบการสอนบนเว็บ 3(2-2-5) Web based Instruction Design ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๘.

วิชิต แสงสว่าง. บทเรียนออนไลน์(E-learning) วิชาECE 413สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) Animation and Sound Digital for Education ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๘

5.2  งานวิจัย

วราภรณ์  สินถาวร, เยาวนุช  ทานาม, สุพัฒน์  เศรษฐคมกุล, วิชิต  แสงสว่าง. (๒๕๔๗). ”การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา การศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๔-๒๕๔๕.” ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

วิชิต  แสงสว่าง. (๒๕๕๘). ”รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย”

            ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

วิชิต  แสงสว่าง. (๒๕๕๘). ”การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนE-learning เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา” ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

กำลังดำเนินการวิจัย

วิชิต แสงสว่าง “การศึกษาเล่าเรียนและการดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนที่มีผู้ปกครองแรงงานต่างด้าวอำเภออรัญประเทศ ในจังหวัดสระแก้ว” กำลังดำเนินการวิจัย

วิชิต แสงสว่าง “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสมองล้าของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” กำลังดำเนินการวิจัย

วิชิต แสงสว่าง “50 ปี สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย: 50 ตำนานปฐมบทแห่งการบริหาร

        บุคคลภาคเอกชนไทย” ทุนสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

5.3  บทความวิจัย/บทความวิชาการ

บทความวิจัยเรื่อง”รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย”พิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่๑๗ ฉบับที่๔ ตุลาคม-ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

บทความวิจัยเรื่อง”การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนE-learning เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา”พิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่๑๙ ฉบับที่๑ มกราคม-มีนาคม

พุทธศักราช ๒๕๖๐

บทความวิชาการเรื่อง”การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา”พิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่๑ ฉบับที่๑ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

บทความวิชาการเรื่อง”ความเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา:ใครก็อาจเป็นได้....จริงหรือ”พิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่๑ ฉบับที่๒ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

บทความวิชาการเรื่อง”อยากให้นักศึกษาไทยใส่ใจรักการอ่าน”พิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่๑ ฉบับที่๑ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                   

 

 

 

 

 

5.4  งานอื่น ๆ ประสบการณ์ทำงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕  

ดำรงตำแหน่ง  

อาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙  

ดำรงตำแหน่ง  

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑  

ดำรงตำแหน่ง  

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓  

ดำรงตำแหน่ง  

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗  

ดำรงตำแหน่ง  

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษากรรมการคณะครุศาสตร์ในนามตัวแทน ประธานสาขาวิชา

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมในประเทศ

๔ – ๕  ตุลาคม ๒๕๕๓

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF

๒๑ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๔

รับการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การออกแบบจำลองสมการโครงสร้างโดยโปรแกรม  LISREL:ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ” รุ่น ๖ ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปทุมธานี

๔ – ๖  ตุลาคม ๒๕๕๔

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๒.๒  การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมต่างประเทศ

 

๒๒ พ.ค.-๒๔ พ.ค. ๒๕๔๘

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของสภามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณUniversity of Malaya, Malaysiaศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาครูของสถาบัน NIENational Institute of Education, Singapore

๒๔ ต.ค. – ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๑

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านการศึกษา ณ Guangxi Normail University เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน

๒๗ ม.ค. – ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๒                

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ เมืองโฮจิมินด์ประเทศเวียดนาม๒๙ มี.ค. – ๒ เม.ย. ๒๕๕๓ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ INHA University และ Haesong Elementary School ประเทศเกาหลีใต้

๗ มิ.ย. – ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙

ไปนำเสนอบทความวิจัย ในงาน The Asian Conference on the Social  Sciences 2016 Official Conference Proceedings 2016 ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาระดับประถมศึกษาของเด็ก นักเรียนที่มีพ่อ แม่แรงงงานข้ามชาติ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย The study of primary educational students with immigrant-worker parents in SaKaeo Province, Thailand)