หน้าหลัก

Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ผู้จัดทำเว็บไซต์

Text Box: Text Box: หน้าหลัก
Text Box: 6. ภาระงานสอน  
	6.1 ภาระงานสอนเดิม
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 	
รหัสรายวิชา 1091101	รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
รหัสรายวิชา 1091601	รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
รหัสรายวิชา 1002801	รายวิชา ประสบการณ์วิชาชีพครู 1-2
รหัสรายวิชา 1093610	รายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
รหัสรายวิชา 1005801	รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2
รหัสรายวิชา 1093607	รายวิชา การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
รหัสรายวิชา 1094612	รายวิชา	การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รหัสรายวิชา 1092204	รายวิชา การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสรายวิชา 1094901	รายวิชา โครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
รหัสรายวิชา 1094902	รายวิชา สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
รหัสรายวิชา ECE 209	รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูคอมพิวเตอร์
รหัสรายวิชา 1032104	รายวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รหัสรายวิชา 10348043	รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3
รหัสรายวิชา 1032701	รายวิชา การจัดแสดงและนิทรรศการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รหัสรายวิชา 1033107	รายวิชา การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
รหัสรายวิชา 1033211  	รายวิชา การจัดนิทรรศการสื่อมัลติมีเดีย
รหัสรายวิชา 1031501	รายวิชา การผลิตวัสดุกราฟิก

สาขาวิชาภาษาไทย
รหัสรายวิชา 15446015	รายวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารภาษาไทย     

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)			
รหัสรายวิชา 10352023	รายวิชา เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
รหัสรายวิชา 1036202	รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
รหัสรายวิชา 1006804  	รายวิชา การปฏิบัติการสอนวิชาชีพ 2


ระดับปริญญาโท
 รหัสรายวิชา GEA 703 	รายวิชา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รหัสรายวิชา GEA 701   ทฤษฎี หลักการและกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา
(Principles, theories and Paradigms in Educational)
 รหัสรายวิชา EEA702		 รายวิชา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
                     (Educational Resources Administration)
 รหัสรายวิชา GEA716  สัมมนาวิทยานิพนธ์ (Thesis Seminar)
Left Arrow: ย้อนกลับ
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization Development