หน้าหลัก

Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box: ผู้จัดทำเว็ปไซต์

บทนำ

 

                      ภายใต้สภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ ที่เป็นโลกแห่ง    การเรียนรู้ โลกแห่งภูมิปัญญา (Knowledge Based Society “KBS”)   นั้นย่อมมีความหมายว่า การที่องค์กรใด หรือผู้ใดจะคิดหรือตัดสินใจกระทำการใดๆ ย่อมต้องใช้ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และภูมิปัญญาเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการทุกครั้งไป  เมื่อองค์กรล้วนต้องดำรงตนอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา ทุกองค์กรที่ต่างก็แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง และถาวร ที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.ความเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อน (Drive) ให้ภารกิจใดๆ สำเร็จลุล่วง

2.ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (Systems Thinking) โดยเน้นวิธีคิด และวิธีปฏิบัติภารกิจใดๆให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ซึ่งถือเป็นพัฒนาการของทรัพยากรบุคคลและทีมงาน อันเป็นที่มาของทักษะ ศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กร

ดังนั้น  ผู้จัดทำจึงคิดว่า  ทุกๆ หน่วยงาน ทุกๆ องค์กร ต้องเพียรพยายามที่จะสร้าง “องค์การแห่งการเรียนรู้”(Learning Organization) ขึ้น เพื่อกระตุ้นและเร่งเร้าให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความกระตือรือร้น ในการเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่ขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพ เพื่อสร้างผลงาน และสร้างอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนในองค์กรต่างก็เรียนรู้ถึงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการมุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองค์กร ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการให้สำเร็จลุล่วง โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน  ตลอดจนมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ที่จะประสานกัน เพื่อให้เกิดเป็นความได้เปรียบที่ยั่งยืนต่อการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดไป

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารองค์การยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลกันอย่างสูงสุด โดยจะมีการสร้างสมฐานความรู้ (Knowledge Based) และสินทรัพย์อัจฉริยภาพ(Intellectual Capitals) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขีดความสามารถของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีการสร้าง การสรรหา การถ่ายโอนความรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ๆ มีการใช้การกระจายอำนาจ(empowerment) ให้กับสมาชิกในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย และเชื่อมโยงการพึ่งพาระหว่างบุคคล  องค์การ รวมทั้งชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ทั้งนี้โดยใช้แนวคิดทางการบริหารจัดการความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อทีม และต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ  โดยเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของคนในองค์กร และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยองค์กรมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งองค์กร และเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถดำรงอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของสังคมโลกได้อย่างสง่างาม

Text Box:
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization DevelopmentText Box: บทนำ