งานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง

 

 

Text Box: บทนำ
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ

หน้าหลัก

Text Box: Text Box: หน้าหลัก
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization DevelopmentText Box: เนื้อเรื่อง
Horizontal Scroll: ปฐมบทการบริหารงานบุคคลของภาคเอกชนไทย
THE PRIMARY CHAPTER OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE THAI PRIVATE SECTOR
Horizontal Scroll: รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู้ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
A STUDY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN LEARNING,ORGANIZATION FOR AEC IN ERA OF SECONDARY SCHOOL, CHACHOENGSAO PROVINCE.
Horizontal Scroll: การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงเส้น
A Learning Organization Model Development for Rajabhat Universities Using LISREL Analysis
Horizontal Scroll: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
THE COMPETENCIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING THE TECHNOLOGY INFORMATION AND COMMUNICATION TO ASEAN COMMUNITY UNDER CHOMBURI PRIMARY EDUCATIONAL AREA OFFICE 2    
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box: ผู้จัดทำเว็บไซต์
Horizontal Scroll: การศึกษาระดับประถมศึกษาของเด็กนักเรียนที่มีพ่อแม่เป็น          แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย 
The study of primary educational students with     
immigrant-worker parents in SaKaeo Province, Thailand). ในงาน The Seventh Asian Conference on the Social Sciences. 
Horizontal Scroll: การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning          เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สำหรับนักศึกษา                  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
The Effect of E-learning Lessons about Seminar in Computer Education Topic for Computer Education Students 
Horizontal Scroll: สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
The Survey of the Interest and Desire to Study for a Certificate, Master Degree and in the Educational Curriculum, Educational Administration, Department, Rajabhat Rajanagarindra University 
Horizontal Scroll: รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 6 
A Model of Development for Human Resources Aiming to Be a Learning Organization toward the ASEAN Community of Secondary School under the Secondary Educational Service Area Office 6,Thailand 
Horizontal Scroll: การศึกษาแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยในอนาคต 
THE STUDY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TRENDS IN THAILAND FOR THE FUTURE 
Horizontal Scroll: สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเตรียมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
SCHOOL ADMINISTRATOR COMPETENCIES AFFECTING EFFICIENCY ORGANIZATIONAL MOVING FORWARD TO PREPARING FOR THAI 4.0 OF SCHOOL IN SECONDARY SCHOOL OFFICE AREA 6 
Horizontal Scroll: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
The Competenty of School Principals Effecting Performance Guidelines of Standards of Information and Communication Technology for Education in School under the Secondary Educational Service Area Office 6 Chachoengsao