ขั้นตอนในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

             1.  มีความมุ่งมั่นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

             2.  ทำให้เกิดการผนึกกำลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง

             3.  เชื่อมต่อการเรียนรู้เข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์การ

4.  ประเมินกำลังความสามารถขององค์การในระบบย่อยต่าง ๆ ของตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ (Systems  Learning  Organization  Model)

5.  สื่อสารวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ออกไปทั่วองค์การ

6.  ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดและการกระทำอย่างเป็นระบบ

7.  ผู้นำจะต้องสาธิตและเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่น ผูกพันต่อการเรียนรู้

 

            8.  ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์การให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9.  กำหนดกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้ทั้งองค์การ

10. ลดระบบแบบราชการลง   ทำให้โครงสร้างองค์การมีความคล่องตัวมากขึ้น

11. ขยายการเรียนรู้ไปสู่สายโซ่ธุรกิจขององค์การ

12. ทำให้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้

13. แสวงหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด   เพื่อการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

14. สร้างชัยชนะให้ได้ในระยะสั้น ๆ

15. วัดผลการเรียนรู้และแสดงให้เห็นผลสำเร็จในการเรียนรู้

16. ปรับปรุงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

หน้าหลัก

Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box:
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization DevelopmentText Box: ผู้จัดทำเว็บไซต์