Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box: ผู้จัดทำเว็ปไซต์

แนวโน้มและทิศทางใหม่ขององค์การ

             ในด้านขององค์การสนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ สำหรับยุคนี้  จากการศึกษาพบว่า  มีการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  10  เมื่อทิ้งห่างไป  2  สัปดาห์  หากไม่ได้นำกลับมาใช้อีก  ทักษะหรือความรู้ต่าง ๆ  จะเลือนหายไปประมาณร้อยละ  87  หรือการส่งความรู้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งมาก ๆ  อาจกลายเป็นจุดอ่อนได้เช่นกัน  เพราะเมื่อบุคคลนั้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน  องค์ความรู้ก็พลอยสูญหายไปด้วย  ฉะนั้น  องค์กรจึงต้องสร้างระบบให้บุคคลมีการแบ่งปัน  ถ่ายโอน  หรือต่อยอดระหว่างบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  (Best Practices)  เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและนำไปสู่การสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง  (Core  Competence)  ขององค์กรต่อไป  ซึ่งการเรียนรู้ ในลักษณะนี้ไม่จำกัดและอาจมีการเรียนรู้ข้ามสายงานกันได้

             ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด  3  มาตรา  11  กำหนดว่า  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ  สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ        สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”

             สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้      อย่างสม่ำเสมอ  ดังนี้

             1.สร้างระบบให้บุคลากรสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง

 

             2.ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน               ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

             3.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลาและสามารถ       นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

             4.สร้างการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อพัฒนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

             ดังนั้น  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้  จึงเป็นเรื่องสำคัญ     

ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาและให้ความสำคัญ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสรรค์  องค์กรที่มีบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้รับประกันว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพราะตัวบุคคลยังเป็นแต่ละคนแยกกันอยู่  แม้ว่าบุคคลแห่งการเรียนรู้จะเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ตาม  กล่าวคือ  ถ้าคนในองค์กรจำนวนหนึ่งไม่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  องค์กรจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่ได้  แต่ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลแห่งการเรียนรู้ในองค์กรมาก  องค์กรก็อาจจะไม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สิ่งสำคัญองค์กรต้องรับรู้และเรียนรู้  ทั้งสิ่งภายนอกและภายใน  แล้วจึงนำมาใช้ในการปรับตัว  ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้  ถ้าเป็นองค์กรก็ต้องปรับตัวเพื่อทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของตนให้ดีที่สุด

 

 

Text Box:
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization Development