Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box: ผู้จัดทำเว็ปไซต์

·  

 ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประกอบด้วยคุณลักษณะ  11  ประการ ดังต่อไปนี้

             1.  มีโครงสร้างที่เหมาะสม  (Appropriate Structure)  เป็นโครงสร้างที่เล็กและคล่องตัว  ไม่มีสายการบังคับบัญชาที่มากเกินไป  มีโครงสร้างแบบองค์รวม  (Holistic Structure)  ที่มีองค์ประกอบที่ต่างทำหน้าที่ของตนอย่างประสานสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ  อย่างแยกอิสระจากกันไม่ได้  นอกจากนี้โครงสร้างองค์กรจะมีลักษณะแบบทีมงานข้ามหน้าที่  (Cross Function Work Team)  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของทีมและพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ  ที่เชื่อถือเรียนรู้ที่จะประสานงานและมุ่งตรงไปยังการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นของทีม

 

             2.  วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  (Corporate Learning Culture)  เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ  รวมทั้งให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  เช่น  มีหลักสูตรการอบรม  สัมมนา  มีอุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีครูฝึก  พี่เลี้ยง  และศูนย์ข้อมูล  เพื่อให้เกิดนิสัยรักการเรียนรู้  ในการทำงานรวมทั้งต้องมีการสนับสนุนด้านขวัญกำลังใจและการเงินจากองค์กรอย่างจริงจัง

             3.  การเพิ่มอำนาจและความรับผิดชอบในงาน  (Empowerment)  เป็นการส่งเสริม  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีความสามารถในการเรียนรู้  มีอิสระในการตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง  ลดความรู้สึกพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ปัญหา  ขยายการเรียนรู้ของตนเองให้เกิดผลงอกงามและการเพิ่มพูนผลผลิต  มีความคิดสร้างสรรค์  กระจายความรับผิดชอบ  และการตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่ระดับล่างหรือผู้ปฏิบัติ  เพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้กลยุทธ์และแผนงานขององค์กร

             4.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (Environment Scanning)  เป็นการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้  การสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  การเรียนรู้โดยเจตนา  และ    การเลือกเป้าหมายสภาพแวดล้อมว่า  ควรจะเลือกเรียนรู้อะไร

             5.  การสร้างและถ่ายโอนความรู้  (Knowledge Creation and Transfer)  เป็นการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้และเรียนรู้จากส่วนอื่น ๆ  จากเครือข่ายโดยผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ    มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน  โดยการสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย  มีการใช้กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์  (web board)  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e – mail)  ในการสื่อสารระยะไกล  และแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ในการสร้างระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้น              มีการสร้างความรู้ใหม่ ที่นอกจากจะเกี่ยวข้องกับข่าวสารภายนอกแล้ว  ยังรวมถึงการเรียนรู้ภายในและการหยั่งรู้ทางความคิดของแต่ละบุคคลในองค์กรด้วย

             6.  เทคโนโลยีการเรียนรู้  (Learning Technology)  เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน  ในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  และให้มีการเก็บ ประมวลถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ์  เช่น  การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับการเรียนทางไกล  ใช้ปัญญาประดิษฐ์  (Innovation) เพื่อช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร  เป็นต้น

 

             7.  การมุ่งเน้นคุณภาพ  (Quality)  องค์กรที่เน้นคุณภาพจะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม  เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ผลการเรียนรู้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น  ถือหลักว่าจะพัฒนาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ

             8.  กลยุทธ์  (Strategy)  เป็นการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้โดยเจตนา  และการเรียนรู้         เชิงปฏิบัติการ  (Action Learning)  เป็นจิตสำนึกขององค์กรควบคู่ไปกับการทำงาน  กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์  ทั้งในด้านของการยกร่าง  การดำเนินการ  และการประเมิน ผู้บริหาร      จะเป็นผู้ทำหน้าที่ทดลองมากกว่าจะเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือคำตอบไว้ให้

             9.  บรรยากาศที่สนับสนุน  (Supportive Atmosphere)  เป็นบรรยากาศที่สนับสนุนจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน  นั่นคือ  การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การยอมรับในความแตกต่างของบุคคล  ความเท่าเทียมกันและความเป็นมนุษย์  มีความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและองค์กรในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อให้ทำงานได้สำเร็จ

             10.  การทำงานเป็นทีมและแบบเครือข่าย  (Teamwork Networking)  เป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักถึงความร่วมมือ  การแบ่งปันและสร้างผลรวมที่สูงกว่าจากทรัพยากร  ทั้งภายในองค์กรที่เรียกว่าการทำงานแบบเครือข่าย  ซึ่งไม่เพียงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างการแข่งขันและสร้างพลังร่วมอันจะทำให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต

             11.  วิสัยทัศน์  (Vision)  วิสัยทัศน์เป็นความคิดเห็นร่วมกัน  (Shared Vision)  ของคนในองค์กรเพื่อสนับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งรวมถึงพันธกิจ  จะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงาน   มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีเจตจำนงและมีความผูกพัน  เน้นการเรียนรู้ไปยังทิศทางที่ต้องการร่วมกัน      ทั้งองค์กรต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยม  ปรัชญา  ความคิด  และความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน  จะส่งผลให้มีการร่วมกันทำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในที่สุด

หน้าต่อไปText Box:
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization Development