ประโยชน์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้

 

             การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล  หรือองค์กร  การเปลี่ยนแปลง   ที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง  ก็ด้วยปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ        ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ  ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ดังนั้น  องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง  ปรับเปลี่ยน  รื้อระบบ  ปรับโครงสร้างตลอดเวลา  เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถ  สร้างประสิทธิภาพ  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีความคล่องตัว  ยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่สิ่งที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ต่างจากทรัพยากรอื่น ๆ  ฝ่ายบริหารต้องใส่ใจเป็นพิเศษ  เนื่องจากองค์กรเป็นกลุ่มคนร่วมทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  มนุษย์   จะทำให้ทุนทั้งหลาย  ทั้งปวง  ทำงานไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหมายไว้

             บุคคลจะเรียนรู้เมื่อมีปัญหาหรือตระหนักถึงช่องว่างระหว่างจุดที่ตนยืนอยู่กับจุดที่ต้องการไปให้ถึง  ประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดพลังในการเข้ามามีส่วนร่วม  ในการเรียนรู้  เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้  การเรียนรู้ของคนในองค์กรซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดหา  จัดเก็บ  จัดถ่ายโอน  และใช้ความรู้อย่างทันการณ์  จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเช่นนี้ได้  นั่นคือ  ต้องสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อจะได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีความยืดหยุ่น  ก้าวให้ทันสถานการณ์  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  การจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเจริญเติบโตขององค์กร

             ดังนั้น  ความรู้จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรที่พร้อมจะถูกนำไปใช้ประโยชน์    ในองค์กร  ในการบริหารความสำเร็จจำเป็นต้องขยายผลจากการทำให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนขึ้น  ซึ่งจะเพิ่มความกระตือรือร้นขององค์กรในการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้  และเพิ่มพูนสมรรถนะ ที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นกับความสามารถของบุคลากรในองค์กร  ในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด  เทคนิคการดำเนินงาน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีต่าง ๆ  และการเรียนรู้จากประสบการณ์      ซึ่งกันและกันภายในองค์กร  เราต้องสร้างตัวเร่งในการขับเคลื่อนให้สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน

Text Box: บทนำ
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หน้าหลัก

Text Box: Text Box: ผู้จัดทำเว็บไซต์
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization DevelopmentText Box: หน้าหลัก
Text Box: เนื้อเรื่อง