หน้าหลัก

Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ

งานวิจัย

Text Box: บทสรุป
Text Box: งานนำเสนอ
Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box: ผู้จัดทำเว็ปไซต์
Text Box:
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization Development

งานวิจัยเรื่อง : องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 , ผู้วิจัย นายณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร

งานวิจัยเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผล

การบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษากาญจนบุรี, ผู้วิจัย นางนฤมล บุญพิมพ์

งานวิจัยเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก่น , ผู้วิจัยนายธีรยุทธ จิ่มอาษา

งานวิจัยเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนักงานครู

ในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 11 , ผู้วิจัยนายสุรศักดิ์ พองพรหม

งานวิจัยเรื่อง : ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต  2 , ผู้วิจัยนางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง

งานวิจัยเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผล

การบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 , ผู้วิจัยนายปิติพงษ์ วรรณรี

งานวิจัยเรื่อง : ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ผู้วิจัยนางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ

งานวิจัยเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของวัฒนธรรมองค์การและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , ผู้วิจัยพรทิพย์ ไชยประณิธาน

งานวิจัยเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ , ผู้วิจัยนางแก้ว ศรีบุศยกุล

งานวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นของข้าราชการศาลปกครองนครราชสีมาต่อการพัฒนา

ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ , ผู้วิจัยนางสาวศิราทิพย์ ทิวทอง

งานวิจัยเรื่อง : การปรับตัวเข้าสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี , ผู้วิจัยนายชวัลชัย สิงห์ธีร์

งานวิจัยเรื่อง : ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี , ผู้วิจัยนายเนติ โพธิวัฒน์

งานวิจัยเรื่อง : สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย กิ่งกานต์  อินตา

งานวิจัยเรื่อง : สภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย ขวัญนภา  มนัสนันท์วงศ์

งานวิจัยเรื่อง : ฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้วิจัย กันยารัตน์  แก้วสุใจ

งานวิจัยเรื่อง : คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย จริยา  อมตปรีชา

งานวิจัยเรื่อง : การบริหารในศตวรรษที่ 21 กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย ดวงดาว  จุมจำปา

งานวิจัยเรื่อง : บทบาทผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  , ผู้วิจัย นิตยา  เปงติ๊บ

งานวิจัยเรื่อง : องค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูผู้ดูแลเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย นิตยา  มะโนธรรม

งานวิจัยเรื่อง : บรรยากาศองค์กรกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย บุญฑริกา  ชัญญาสกุล

งานวิจัยเรื่อง : แบบการตัดสินใจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด   เชียงใหม่ , ผู้วิจัย พวงเพชร  มาทาเม

งานวิจัยเรื่อง : คุณลักษณะผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  , ผู้วิจัย สายทอง  ยะมัง

งานวิจัยเรื่อง : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  , ผู้วิจัย   วรณัน  ด้วงโอ๊ะ

งานวิจัยเรื่อง : การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฃ

ในจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย   ชลีพร  พิทักษ์คีรีภูมิ

งานวิจัยเรื่อง : สมรรถนะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้วิจัย   ชลธิชา  ดำริสิงห์สกุล