หน้าหลัก

Text Box: บทนำ
Text Box: เนื้อเรื่อง
Text Box: บทความ
Text Box: งานวิจัย
Text Box: บทสรุป

งานนำเสนอ

Text Box: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Text Box: ผู้จัดทำเว็ปไซต์
Text Box:
LEARNING ORGANIZATIONองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาLearning Organization For Education Organization Development

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

The Human Resource Development in Learning Organization Model to enter the ASEAN Community of Secondary School, Chachoengsao Province, Thailand

 

วิชิต แสงสว่าง, นวัสนันท์  วงศ์ประสิทธิ์

ทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นเอง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งยินดีให้ข้อมูล จำนวน 12 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยการบอกต่อจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีสรุปความและเทียบเคียงกับทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

 ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอเป็นPOT MODEL (Tentative) หรือ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 มิติ ดังนี้คือ 1) มิติด้านคน (P = People Dimension) 2) มิติด้านองค์การ (O= Organizational Dimension) และ 3) มิติด้านเทคโนโลยี (T = Technology Dimension) ปัญหา อุปสรรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ การขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รองลงมาได้แก่ ปัญหาการบริหารครูที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และสุดท้ายได้แก่ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ไม่มีรายได้อื่นๆสนับสนุนเพื่อเตรียมการเข้าสู่อาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณด้านการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนให้โรงเรียนทุกแห่งอย่างเป็นธรรมตามความต้องการแท้จริงของโรงเรียน และช่วยจัดหาครูภาษาอังกฤษมาจากส่วนกลางแทนที่จะให้โรงเรียนจัดหาเอง